1 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อภายใน 30วันหลังได้รับสินค้า
ทางผู้ขายรับประกันความพึงพอใจ แต่ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในการทาน
เนื่องจากเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพที่ให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

2 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
– สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
– ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ซื้อ

จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป
และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่
โดยใช้ดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว

3 สภาพของสินค้าที่คืน

จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่เรียบร้อย

4 ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าในกรณีที่เปลี่ยนใจ
แต่หากสินค้ามีปัญหาทางผู้ขายจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5 การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น
โดยจะคืนเงินกลับเข้าบัตรเครดิต หรือเงินสดแล้วแต่ตกลง